Den svenske regjering har som ambisjon å halvere antallet fallulykker – i private hjem, i det offentlige rom, og innen helse- og omsorgstjenstene. I et regjeringsvedtak fra 3. des 2015 gis Socialstyrelsen i oppdrag å gjennomføre to oppdrag i løpet av de kommende fire år.

  • Det skal lages en web-basert utdanning om fallforebygging som primært retter seg mot virksomheter innen helse/omsorg og friskliv/folkehelse. Dette e-læringstilbudet skal være lansert innen 1. mars 2019.
  • Det skal i samarbeid med SKL (tilsvarende KS) og aktuelle eldreorganisasjoner lages og gjennomføres et utdanningsopplegg rettet mot den eldre befolkning om hvordan man på egen hånd kan forebygge fallulykker/fallskader. Dette oppdraget skal sluttrapporteres innen 1. mars 2017. 

I oppdraget inngår også evaluering og oppfølging av de iverksatte tiltak. Oppdragene skal gjennomføres på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå og bidra til at de ulike aktører øker og samordner sine innsatser på området. Oppdragene retter seg ikke spesifikt mot den eldre befolkning men en må likevel forutsette at fokus i stor grad vil være mot eldre ettersom det er blant disse at de fleste fallulykkene skjer. Les hele oppdragsbeskrivelsen her . 

Sveriges regjering har også vedtatt (juni 2015) at det skal utarbeides en egen “Kvalitetsplan for eldreomsorgen“, som skal være ferdig senest 31. mars 2017. Planen skal fremme forslag til langsiktige tiltak på følgende seks strategiske områder:
1. Høyere kvalitet og økt effektivitet
2. Bedre forebyggende og rehabiliterende tiltak
3. Tilgang på kvalifisert personell
4. Oversikt over sykehjem og boformer for heldøgns omsorg og pleie
5. Fleksible former for enkeltvedtak om eldreomsorgstiltak
6. Bruk av velferdsteknologi

Susanne Rolfner Suvanto er oppnevnt som “särskild utredare”. Hun har en stab med tre medarbeidere. Til utredningen knyttes flere arbeidsgrupper.
– en sakkyndiggruppe fra ulike departementer 
– flere ekspertgrupper – den største med representanter fra ulike organisasjoner
– en vitenskapelig referansegruppe med eksperter og forskere
– en politisk referansegruppe oppnevnt fra partier som er representert på Stortinget

I Norge venter vi med spenning på den varslede “strategi for en ny og moderne eldrepolitikk“, som forhåpentligvis også vil si noe om hvordan det ulykkes-og skadeforebyggende arbeid blant eldre skal styrkes.